كارگاه  رويداد شكوفايي ايده هاى نوآورانه يا رويداد نوپاى سلامت کارگاهی  3 روزه  است كه برای آموزش راه اندازى کسب وکار نوپا در زمینه هاى مختلف سلامت، زیست فناورى و داروسازى، تجهیزات پزشکىو کاربرد فناوری اطالعات در حوزه ى سلامت تشكيل شده است؛ 

زمان برگزاری: 9 لغایت 11 اسفند ماه 1396