تور فناوري بازديد از كارخانه قند شاهرود

 در راستاي آشنايي با صنايع و راه يابي به مسير آرماني، ارتباط دانشگاه با صنعت  براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تور فناوري برگزار گرديد در اين تور كه به همت اداره فناوري سلامت وارتباط با صنعت دانشگاه ومركز رشد فناوري سلامت برگزار شده بود تعدادي از پژوهشگران و  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود از كارخانه قند شاهرود بازديد به عمل آوردند. در اين بازديدافراد با فرآيندهاي توليد شكر از چغندر قند آشنايي پيدا كردند.