برگزاری کارگاه 2 روزه آشنایی با اختراعات بین المللی و تجاری سازی محصول

برگزاری کارگاه 2 روزه آشنایی با اختراعات بین المللی و تجاری سازی محصول

این کارگاه با حضور بیش از 35 نفر از محققین و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روزهای 26 و 27 تیرماه،  به همت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید

شرکت کنندگان در طی این دو روز  با مطالبی از قبیل

ü      انتخاب ایده های پولساز

ü      نحوه تکمیل ایده و جستجو در اختراعات مشابه

ü      تجاری سازی و قیمت گذاری اختراع

ü      نحوه پیداکردن سرمایه گذار

ü      فروش محصول

آشنا شدند. در طول این دوره به جستجو در پایگاه های WIPO، FPO و Espacenet اشاره گردید.