فراخوان استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت های فناور نوپا نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت که دارای شرایط ذیل می باشند، اقدام نماید:

1- دارای نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار که از فرآیند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده باشد.

2-شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص می باشد.)

3- عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور

شرکتهایی که سهامداران آن از میان دانشجویان، دانش آموختگان و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.

 

* آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/2/1398 می باشد.

مزایای استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی :

1-  بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی پیش بینی شده مربوط به شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)

2-  امکان بهره مندی از اعتبار ایجاد شرکت نوپا

3-  امکان بهره مندی از اعتبار توسعه شرکت های رشدی

4-امکان بهره مندی از مزایای هم افزایی علمی ناشی از استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

5-استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری

مراحل پذیرش : 1- تکمیل کاربرگ های پذیرش 2- بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذیربط(تکمیل پرونده) 3- شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی 4- اعلام نتیجه نهائی

مستدعی است جهت هماهنگی های بیشتر با آقای دکتر ناظمی به شماره تلفن 09121733269 -02332350006 تماس حاصل نمایید.