تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه ای با شرکت مهر اعجاز کویر شرق

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با شرکت دانش بیان مهر اعجاز کویر شرق تفاهم نامه همکاری منعقد کردند 

در راستای ایجاد و توسعه مشاغل مرتبط با گیاهان دارویی و نیز آموزش همراه با تحقیق و پژوهش در این زمینه  ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق تفاهم نامه همکاری آموزشی منعقد کردند.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ، ابراهیم محمودی مدیر کل در این باره گفت : با توجه به اهمیت و ارزش گیاهان دارویی در چرخه اقتصاد کشور، تفاهم نامه همکاری آموزشی مشترک بین این اداره کل و شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق منعقد گردید. وی هدف از انعقاد این تفاهم نامه را توسعه فرهنگ استفاده صحیح از گیاهان دارویی از طریق ارائه آموزشهای تخصصی در این زمینه مطرح کرد و افزود : تدوین استانداردهای مهارتی شغل و شایستگی ، ایجاد و توسعه مشاغل مرتبط با گیاهان دارویی و نیز آموزش همراه با تحقیق و پژوهش ، از دیگر موضوعات این تفاهم نامه می باشد.

دريافت ادامه مطلب