ديدار معاونت پژوهش وفناوري ،مدير مركز رشد فناوري سلامت ومديران واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با رياست محترم جمهور جناب دكتر روحاني

با توجه به نقش وجايگاه توسعه فناوري در چرخه علم تا ثروت  وهمچنين سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران،قانون برنامه پنجم توسعه كشور،نقشه جامع علمي كشور وتقويت شركت ها وتوليد محصولات دانش بنيان و برگزاري اولين گردهمايي مديران شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت در محل سالن اجلاس سران در تهران ، معاونت پژوهش وفناوري ،مدير مركز رشد فناوري سلامت ومديران واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  در اين گردهمايي شركت نموده وبا رياست محترم جمهور جناب دكتر روحاني ديدار داشتند.لازم به ياداوري است كه مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در اسفند ماه 1393 موفق به اخذ موافقت اصولي تاسيس از وزارت بهداشت گرديده ودر حال حاضر 4واحد فناور فعال در زمينه گياهان دارويي،ايده پردازي وآموزش علوم پزشكي ومحيط زيست و آي تي در آن مستقر مي باشند.