برگزاري دوره هاي آموزشي ساخت ربات

مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه با همكاري شركت فناوران كياداده شاهوار ،يكي از واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود اقدام به برگزاري دوره رباتيك با ارائه مدرك، با تخفيف و شرايط وي‍‍ژه جهت فرزندان پرسنل محترم دانشگاه نموده است به پيوست اطلاعيه مربوطه جهت انعكاس به پرسنل محترم آن دانشگاه به حضور ارسال مي گردد.

اطلاعيه ثبت نام در دوره هاي آموزشي ساخت ربات