جلسه هم اندیشی سپاه با مركز رشد فناوري سلامت

در روز چهارشنبه مورخ 27/5/ 95 جلسه هم ­اندیشی واحدهای فناور مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مرکز رشد شهید تهرانی با حضور مدیر معاونت سازندگی سپاه شاهرود و به ریاست مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،در محل مرکز رشد تشکیل گردید در ابتدا پس از تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید و خیر مقدم توسط آقای دکتر ناظمي مديريت مركز رشد، ايشان به اهداف جلسه، معرفی مرکز رشد و شرکت های مستقر درآن پرداختند که  توانمند نمودن افراد فعال در شرکت  های دانش بنیان به همکاری دوجانبه، به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین توانایی شرکت های مستقر در مركز رشد اشاره نموده و خواستار همکاری بیشتر با آن مرکز شدند. در این دیدار آقای جعفر اسماعیلی مدیر معاونت سازندگی سپاه شاهرود مدیر معاونت سازندگی سپاه شاهرود ضمن بیان دیدگاه های مشارکتی بین دو مرکز رشد به ارائه خدمات قابل ارائه توسط مرکز رشد شهید تهرانی پرداختند. در ادامه جلسه به معرفی افراد شرکت کننده و بیان فعالیت ها، امکانات موجود و خواسته هایشان پرداخته شد. جلسه در ساعت 12:30 صبح با حضور کلیه حضار به کار خود خاتمه داد.