معافیت از پرداخت حق ثبت نام برای کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

کلیه کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از پرداخت حق ثبت نام معاف بوده و صرفا به جای فیش بانکی اسکن کارت شناسایی خود را بارگذاری نمایند.