برگزاري جلسه همكاري آموزشي با فرماندهي منطقه انتظامي شاهرود

جلسه ­اي در تاريخ 1396/4/11 با موضوعيت تشكيل كلاس­هاي آموزشي جهت ارتقا سطح مهارتي كاركنان وظيفه و رسمي نيروي منطقه انتظامي شهرستان شاهرود با حضور فرمانده محترم نيروي انتظامي و معاونت نيروي انساني منطقه انتظامي شهرستان شاهرود  وهمچنين مديران و واحدهاي فناوردر محل سالن جلسات مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار گرديد كه مقرر گرديد برخي دوره­ها توسط واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد سلامت برگزار گردد.