برگزاري كارگاه ثبت اختراع

مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود در تاريخ 19 و 20 تيرماه 1396 اقدام به برگزاري كارگاه ثبت پتنت بين المللي توسط كارشناس كانون پتنت در استان سمنان نمود. شركت­كنندگان در كارگاه، اعضاي هيئت علمي، كارشناسان، دانشجويان و واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد فناوري سلامت بودند.