بازديد گروهي از مديران از مركز رشد فناوري سلامت

هیئت بازدید کننده دانشگاه علوم پزشکی سمنان متشکل از آقای دکتر هادی حسن زاده رئیس مرکز رشد فناوری سلامت و مدیر آزمایشگاه جامع تحقیقات، آقای دکتر سهراب ایمانی مدیر گروه انگل­شناسی و آقای دکتر محمدرضا اکبری عیدگاهی رئیس مرکز تحقیات بیوتکنولوژی پس از بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور بررسی شرایط و امکانات و توانمندی­های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در تاریخ سه شنبه 21 شهریور 1396 دیدار کردند. گفتنی است در ادامه بازدید نشستی مشترک با هدف استفاده از تجربیات مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و سمنان در زمینه توسعه و ایجاد بستر مناسب مراکز رشد و فناوری برگزار شد و نظرات و دیدگاه­ها مورد بحث و تبادل نظر گردید.