واحدهاي فعال در مركز رشد سلامت

- شركت  دانش زاي سلامت

- شركت  فناوران اطلاعات خرقان

-شركت مهراعجاز كوير شرق

- شركت فناوران كياداده شاهوار