پرسنل مرکز

ریاست مرکز: جناب آقای دکتر سعید ناظمی

مشاور علمی : سرکار خانم دکتر مرضیه یعقوبی

مشاور اقتصادی: جناب آقای مهندس احسان کریمی

مشاور حقوقی: جناب آقای مسعود عطاردی