مركز رشد فناوري سلامت

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوريهاى پيشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى كند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى كشور آماده گردند.

اهم اهداف و مأموريت‌ها

حمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه

كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوريهاى پيشرفته

ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه

بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پيشرفته

تخصيص فضا و امكانات براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش بنيان فعال در زمينه فناوريهاى نوين

 

برنامه استراتژيك مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود