اهداف مركز رشد

 

اهداف عمده مراكز رشد:

الف - کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل.

ب - ایجاد واحدهای  كوچك و متوسط فناور و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند.

پ- نوسازی، انتقال فناوري و استفاده از اکتشافات علمی جدید.

ت - افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی.

ث-رشد اقتصادي منطقه.

ج-جلب سرمايه گذاران

چ-تقویت و تسهیل تبدیل علم به ثروت