دوره های آموزشی

۱- مديريت كسب و كار

۲- مديريت و رهبرى پروژه

۳- مديريت مالى و جريان نقدى

۴- مديريت هزينه‌ها

۵- مديريت و برنامه ريزى استراتژيك

۶- مديريت و برنامه ريزى اطلاعات

۷- مديريت نيروى انسانى

۸- مديريت رشد و توسعه

۹- مديريت زمان

۱۰- مديريت جلسات

۱۱-مديريت بهره‌ورى

۱۲- مديريت ريسك

۱۳-تفكر انتقادى

۱۴- تفكر استراتژيك

۱۵-تفكر اقتصادى

۱۶- نوآورى و خلاقيت و تفكر خلاق

۱۷-روحيه كار گروهى

۱۸- ارتباط متقابل (تعامل)

۱۹-اخلاق حرفه‌اى

۲۰- روش‌هاى حل مسأله

۲۱-تجزيه و تحليل مسائل

۲۲- تصميم‌گيرى

۲۳-روش‌هاى تصميم‌گيرى چند معياره

۲۴- اصول و فنون مذاكره

۲۵-اصول و فنون مستند سازى

۲۶- اصول و فنون مكاتبات تجارى

۲۷-اصول و فنون محاسبات تجارى

۲۸- اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

۲۹-تهيه طرح تجارى

۳۰-  اصول و فنون بازاريابى

۳۱-مهارت‌هاى فروش

۳۲- مهارت‌هاى حسابدارى

۳۳-آشنايى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى كسب و كار و ثبت شركت‌ها

۳۴- آشنايى با قوانين و مقررات بانكى، مالياتى، سرمايه‌گذارى، سهام و ...