تجهيزات مركز رشد فناوري سلامت

 اسپکتروفتومتر APEL  اسپکتروفتومتر APEL  فلیم فتومتر JENWAY  روتاتور BEHDAD
 
سانتریفوژ HETTICH  Water Bath پارس طب  ترازو 0.01 KERN  ترازو 0.0001 KERN
     
 دستگاه رفلاكس  هیتر همزن KARAZMA  اتوكلاو ریحان طب  کوره الکتریکی 1200 Lenton
       
 اكسیژن متر EUTECH  جارتست پارس طب  فتومتر پالین تست  انكوباتور فاطر الكترونیك
     
 شوف بالن   pHمتر رومیزيMARTINI  آون پارس آزما  كدورت سنج WTW

     

 آزمايشگاه بهداشت حرفه اي

     
       
 صداسنج آناليزوردار CE  فتومتر Hagne صداسنج CEL  فتومتر Hagner
       
  UVمترHagner  دستگاه اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي
ومغناطيسي
 CASELLA WBGT  پمپ نمونه بردار فردي SK
       
 پمپ نمونه بردار محيطي SKC  اسپيرومتر  ارتعاش سنج Castle  اديومتر