شرايط اوليه پذيرش در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

* جهت پذيرش اوليه و حمايت از افراد حقيقي و حقوقي دارا بودن يکي از موارد 1، 2 و 3 ضروري است.

* جهت پذيرش و تخصيص فضاي فيزيکي بمنظور استقرار در مر کز رشد فناوري سلامت علاوه بر يکي از موارد 2،1 و 3 موارد 4 و 5 نيز الزامي است.

1. داشتن ايده ي محورى: ايده ي محورى، فکر يا انديشه اي است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي شاهرود تکميل نموده و به محصول تبديل نمائيد.

2. نوآورى فناورانه: ايده يا انديشه اي که در عرصه کاري حوزه سلامت، نوآوري تلقي شود.

3. داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

4. داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد.)

5. تاريخ ثبت شركت: شركت‌هايى مى‌توانند در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي شاهرود مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد و حداقل 40 درصد سهام و اعضا فارغ التحصيل، كارشناس يا عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود باشد.