حوزه هاي تخصصي مورد پذيرش

بسترسازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و نهايتاً کاهش فاصله کشور از پيشرفت هاي جهاني بويژه در حوزه سلامت با تاکيد بر زمينه هاي مرتبط با :

1-حوزه تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي،آزمايشگاهي

2- علوم سلولي مولکولي

3- حوزه اطلاعات و IT سلامت

با توجه به بررسي هاي انجام شده بنظر مي رسد  اکثریت نيروي کار و موسسات فعال در حوزه فناوري سلامت ( اعم از عرصه فناوري تجهيزات و يا فناوري اطلاعات در حوزه سلامت) با دارا بودن توانمندي هاي فني و تخصصي متاسفانه بعلت عدم آشنايي کافي با فرآيندهاي کاري و جاري در حوزه سلامت، عملاً از تمامي توانمندي هاي موجود خود در کشور استفاده ننموده اند بلکه بعضا متاسفانه علیرغم اهداف ارزشمند و والای خود در ابتدای فعالیت وتاسیس  خویش دستخوش با تغییر ماهیت تدریجی بجای تولید و نوآوری به مجموعه های واسط و دلال برای شرکتهای خارجی تبدیل شده اند.