مراحل پذيرش و استقرار واحدهاي فناور در مركز رشد فناوري سلامت

 1. فراخوان عمومی یا دوره‌ای و ارائه اطلاعات به متقاضیان
 2. برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و در اختیار قراردادن کاربرگ مقدماتی پذیرش توسط مسئول پذیرش
 3. دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده، بررسی کارشناسی توسط مسئول پذیرش
 4. در صورت عدم احراز امتیاز اولیه لازم و نداشتن حداقل شرایط آیین نامه‌ای و کسب تایید رئیس یا معاون مرکز رشد، اعلام عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی
 5. در صورت احراز شرایط لازم، تفکیک درخواست ها به پذیرش در دوره رشد و دوره رشد مقدماتی (بر اساس آئین نامه مربوطه) و تحویل فرم های مرتبط به متقاضی توسط مسئول پذیرش
 6. دریافت فرم های تکمیل شده، کنترل مدارک توسط مسئول پذیرش
 7. ارائه ایده، معرفی اعضاء موسس و برنامه کاری و بررسی کارشناسی در مرکز رشد
 8. در صورت تایید کمیته پذیرش، تعیین داور (کارشناس متخصص مرتبط) برای ارزیابی فنی، اقتصادی طرح و اعلام موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری
 9. برگزاری جلسه مصاحبه با حضور اعضاء شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، کارشناس متخصص مرتبط و تیم متقاضی
 10. محاسبه امتیاز جلسه مصاحبه توسط مسئول پذیرش
 11. جمع بندی جلسه مصاحبه و بررسی امتیاز نهایی واحد فناوری متقاضی در شورای فناوری و شورایعالی مرکز رشد
 12. در صورت عدم احراز امتیاز لازم، اعلام مخالفت پذیرش در دوره رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط خاص به واحد فناوری متقاضی
 13. در صورت احراز شرایط حضور در دوره رشد، ابلاغ فرجه زمانی جهت تکمیل و تطبیق تصویر برابر با اصل مدارک (واحدهای فناوری فاقد هویت حقوقی، در صورت پذیرش در دوره رشد در مهلت زمانی ملزم به ثبت حقوقی موسسه یا شرکت می‌باشند).
 14. پس از تکمیل نهایی مدارک اعلام موافقت قطعی پذیرش واحد فناوری متقاضی توسط رئیس یا معاون مرکز رشد
 15. پیگیری متقاضی از دفتر مرکز رشد جهت استقرار

 

دريافت فلوچارت پذیرش واحدهای فناوری در مراکز رشد