الزامات و توصيه ها

پذيرش واحدهاى فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت ميگيرد و برخوردارى از الزامات ذيل مد نظر ميباشد:

 1-داشتن ايده كارى دانش محور با جنبه هاى اقتصادى

2-ارائه برنامه كارى

3-داشتن نيروهاى تخصصى مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره

4-استفاده از نيروهاى متخصص و با تجربه به عنوان مشاور

5-داشتن بازار كار مناسب

6- داشتن شخصيت حقوقى براى متقاضيان استقرار در دوره رشد

 7- دارا بودن آمادگى ثبت يك شركت يا موسسه براى استقرار دردوره رشد