فرم هاي مرتبط با پذيرش واحدهاي فناور

براي دريافت هريك از فايل ها بر روي لينك مرتبط كليك فرماييد.

- فرم پذيرش واحدهای فناور

- فرم ارایه مطالب مرتبط به ایده محوری در جلسه جذب و پذیرش

گردش كار پذيرش واحدهاي فناور در مركز فناوري رشد سلامت